Menu

We are apologize for the inconvenience but you need to download
more modern browser in order to be able to browse our page

Download Safari
Download Safari
Download Chrome
Download Chrome
Download Firefox
Download Firefox
Download IE 10+
Download IE 10+

Vendet Vakante

Agikons kërkon talentin, dinamizmin dhe energjine. Nese jeni te karakterizuar nga keto cilesi behuni pjese e skuadres sone.

Duhet te dalloheni nga aftësia për të kontribuar, për të bërë një ndryshim dhe të ketë një ndikim të prekshëm – duke e kthyer pasionin tuaj në veprim.

Agikons është një kompani lider në tregun e ndertimit që ka aftësi të fortë organizative dhe zgjedh  njerëzit e duhur në pozicionet e duhura.

Ne jemi të përkushtuar për rritje të biznesit tonë, duke kontribuar në komunitetet tona lokale dhe zhvillimin e popullit tonë. Ne po kërkojmë një kandidat potencial për të plotësuar pozitën e lirë për:

Menaxher Marketingu

Detyrat/ Pergjegjesite

Menaxheri i Marketingut duhet te jete i afte te njohe tregun dhe te realizoje studime te tregut imobiliar zonal sipas detyrava te caktuara . Te marre pjese aktive ne percaktimin e detyrave te projektimit dhe projektimin e objekteve.

Te lexoje mire projektet e arkitektures dhe te njohe mire funksione e banimit, funksionet sociale dhe funksionet administrative.

Te realizoje imazhin marketing  (informacion dhe publicitet) te projekteve te cilet do te mbulojne me marketing . Te realizoje shitjet sipas planit te shitjeve.

Te organizoje takimet marketing dhe ngjarjet marketing per projektet te cilat mbulon

Te bashkerendoje punen per firmosjen e kontratave te shitjes se njesive te banimit apo dyqaneve.

Te realizoje se bashku me klientin dhe menaxherin financiar skemen e financimit te shitjes.

Te ndjeke dhe supervizoje nga pikepamja marketing implementimin e projektit

Te mbaje marredheniet me kliente pergjate fazave te zbatimit te projektit sipas kontrates se shitjes.

Te njohe ne menyre te perditshme (avantazh njohja e thelle )  proceset ndertimore deri ne marrjen e dorezimit te njesise se banimit.

Te realizoje oferta te personalizuara per klientet bazuar ne tipologjine e apartamentit, fazen ndertimore, skemen e pageses (se bashku me menaxherin financiar dhe menaxherin e pergjithshem te projektit)

Kualifikime/ Kërkesa:

Te kete perfunduar Arsimin e larte

Te kete mbi 5 vjet eksperience pune ne fusha te njgashme, (agjensi imobiliare ose kompani ndertimi)

Te njohe shume mire nje gjuhe te huaj.

Te njohe shume mire programet baze Office  (avantazh njohja e programeve profesionale)

Te kete njohuri  te mira si Web Designer

Mosha deri ne 45 vjec

Avantazhe:

Te kete realizuar imazhe te plote publicitare dhe informues (nga ideja deri ne produkte konkrete dhe strategjine e marketimit, shperndarjes) se produktit/projektit.

Te demostroje aftesi ne komunikim dhe bashkepunim me pjesen tjeter te stafit

Te jete i/e besueshem.

Te komunikoje ne menyre efektive me departamentet, klientet apo cdo pale tjeter.

Te kete aftesi permbyllese.

Te jete shtyse drejt inovacionit: ne ide, produkte, teknika te shitjes, teknika te menaxhimit, teknika te promocionit.

Te jete i/e fokusuar  drejt klientit.

Te bashkepunoje per zgjidhjen e problematikave ne menyren me krijuese duke kerkuar asistence sipas situatave, por duke patur nje sens te forte te pergjegjesise dhe aftesi vendim marrese.

Te mbaje marredhenie profesionale (brenda dhe jashte shoqerise) qe te perputhen me vlerat dhe orientimin e vete shoqerise.

Arkitekt

Detyrat/ Pergjegjesite

Arkitekti duhet te hartoje projekte te ndryshme dhe te beje integrimin e projektit arkitektonik me projektet konstruktiv, hidrosanitar dhe elektrik.

Do te plotesoje projektin  me detaje, rifinitura, plotesime te ndryshme sipas rastit,  dhe do te ndjeke zbatimin duke supervizionuar dhe kujdesur per zbatimin korrekt te projekteve dhe preventivave.

Te asistoje ne paraqitjen grafike te projekteve.

Kualifikime/ Kërkesa:

Te kete mbaruar Arsimin e Larte ne Arkitekture

Te njohe dhe te perdore mire programin AutoCad dhe ndonje nga programet e renderimit.

Te kete aftesi te mire komunikuese dhe i afte te punoje me rendiment te larte

Te kete eksperience te meparshme ne arkitekture, preferohet me me shume se 4 vjet eksperience.

Te njohe shume mire 1 gjuhe te huaj.

Inxhinjer Ndertimi në zbatim

Detyrat/Përgjegjësitë

 • Të ketë njohuri shumë të mira në leximin dhe zbatimin e projekteve
 • Të njohë dhe të jetë në gjendje të përgatisë dokumentacionin Tekniko –Ligjor që duhet të përgatisë inxhinieri (duke përfshire instruktimin teknik të punonjësve etj)
 • Të njohë dhe të jetë në gjendje të përgatisë dokumentacionin Tekniko –Financiar që duhet të përgatisë inxhinieri
 • Të dijë të hartojë preventiva si dhe situacione mujore , libreza masash kohëshënues etj.
 • Të ketë aftësi të planifikojë dhe të kontrollojë ecurinë e proçeseve të punës në kantier
 • Të drejtojë dhe supërvizojë ekipet e punës
 • Të ketë aftësi shumë të mira organizative, të dijë të koordinojë punën, dhe të raportojë te bashkëpunetorët e projektit.

Kualifikime/ Kërkesa:

 • Diplomë në Fakultetin e Inxhinierisë së Ndërtimit, profilizuar në Inxhinieri Ndërtimi me mesatare mbi 7.5.
 • Minimalisht 3 vjet experience pune në të njëjtin profil kryesisht në objekte Civile me karakter tregtar dhe banimi por edhe rrugë dhe ujësjellësa.
 • Të jetë I disponueshëm për tu përfshirë së Bashkëdrejtues Teknik në shoqëri – nqs do gjykohet e arsyeshme nga shoqëria
 • Të njohë mirë programet kompjuterike Autocad, preferohet edhe sap (ose program llogarites te ngjashem) si dhe te ketë njohuri të programeve bazë të paketës Office.
 • Të jetë i aftë të menaxhojë disa proçese njëkohësisht.

Menaxher Projekti

Detyrat/Përgjegjësitë

 • Të planifikojë, ekzekutojë dhe finalizoje zbatimin e projekteve sipas afateve kohore dhe brenda buxhetit te projektit pra sipas projekt-preventivit.
 • Duhet të sigurojë dhe interpretojë  informacionin teknik dhe financiar në kompani dhe jashtë saj në funksion të realizimit të projektit.
 • Të detajoje dhe kthejë në plan pune objektivat e projektit dhe të mbikëqyrë zbatimin, respektimin e buxhetit dhe të cilësisë nga fillimi deri në përfundimin e projektit.
 • Të zbatojë strategji dhe vlerësime për të reduktuar kostot.
 • Të përfaqësojë kompaninë me palë të treta për temat e lidhura me projektin.
 • Të mbikqyrë dhe të sigurojë, raportojë dhe mbajë përgjegjesi edhe për përformancën e ekipit/stafit të projektit
 • Të raportojë përpara investitorit dhe CEO të kompanisë në mënyrë periodike në varësi të kërkesave të projektit.
 • Të zhvillojë fushata prokurimi periodike sipas nevojave për produkte të kompanisë dhe të projektit si dhe fushata periodike kontrolli të kushteve të tregut – cilësi dhe çmim të materialeve që po meren sipas kontratave ekzistuse.
 • Pas fushatave te prokurimit të finalizojë dhe të ndjekë lidhjen e kontratës me furnitorë të rinj ose ekzistues.
 • Të bëje porositë e materialeve dhe grupeve të punës për projektin dhe të ndjekë realizimin e tyre.

Kualifikime/ Kërkesa:

 • Të ketë mbaruar Fakultetin Ekonomik/Arkitekturë/Inxhinieri Ndërtimi ,Hidro,etj.
 • Një diplomë pasuniversitare përbën avantazh.
 • Të ketë të paktën 5 vjet eksperience pune dhe preferohet në sektorin e ndërtimit.
 • Të ketë njohuri të mira të gjuhës Angleze.
 • Të ketë njohuri shumë të mira rreth dokumentacioneve teknike, financiare dhe tekniko-finaciare të kompanive të ndërtimit.
 • Të ketë aftësi menaxheriale në komunikim, në blerje e shitje, në ndërtimin dhe ndjekjen e zbatimit të kontratave etj.
 • Të përdorë mirë programet baze Office, Outlook etj.
 • Avantazh përbën njohja e  programit Alfa Business dhe  AUTOCAD.

Teknik Ndertimi në zbatim

Detyrat/Përgjegjësitë

 • Të ketë njohuri shume të mira në leximin dhe zbatimin e projekteve
 • Të njohë dhe të jetë në gjendje të përgatisë dokumentacionin Tekniko –Ligjor që duhet të përgatisë inxhinieri (duke përfshirë instruktimin teknik të punonjësve etj)
 • Të njohë dhe të jetë në gjendje të përgatisë dokumentacionin Tekniko –Financiar që duhet të përgatisë inxhinieri
 • Të dijë të hartojë preventiva si dhe situacione mujore ,libreza masash kohëshënues etj.
 • Të ketë aftësi të planifikojë dhe të kontrollojë ecurinë e proçeseve të punës në kantier
 • Të drejtojë dhe supervizojë ekipet e punës
 • Të ketë aftësi shumë të mira organizative, të dijë të koordinojë punën, dhe të raportojë te bashkëpunëtorët e projektit.

Kualifikime/ Kërkesa

 • Diplome kualifikimi si teknik ndërtimi sipas legjislacionit në fuqi në RSH.
 • Minimalisht 5 vjet experiencë pune në të njëjtin profil kryesisht në objekte Civile me karakter tregtar dhe banimi por edhe rrugë dhe ujësjellësa
 • Të ketë njohuri të programeve bazë të paketës Office.
 • Te jetë i aftë të menaxhojë disa proçese njëkohësisht

Supervizor dhe Bashkedrejtues teknik

Kriteret

1-Te jete diplomuar per inxhinier ndertimi (sistemi 5 vjecar) ne fakultetin e inxhinierise se ndertimit Tirane.

2-Te kete experience te pakten 10 vjecare ne zbatim

3-Te njohe shume mire dokumentacionin teknik dhe tekniko ligjor , pra te dije te kontrolloje ashtu si dhe te hartoje ne rastet e nevojshme dokumentacionin perkates.

4-te kete aftesi shume te mira ne monitorimin e ecurise se proceseve te pune ne kuptimin sasior dhe cilesor

5-te kete aftesine te kontrolloje cilesine e pune se teknikeve dhe inxhiniereve ne zbatim

6-te kete aftesi shume te mira organizative , te dije te kordinoje punen dhe te raportoje dhe bashkeveproje me pjestaret e ekipit te cdo projekti.

7-duhet te jete i pajisur me licence ne zbatim qe te permbaje pikat e meposhtme, ose te kete eksperiencen e nevojshme te punes te dokumentar ne menyre  te tille qe shoqeria te kete mundesi te aplikoje per te mare pikat e meposhtme ne licencen e saj te zbatimit, duke e perfshire ate ne strukturat e saj si bashkedrejtues teknik.

Sa me siper perbejne avantazh por nuk jane kriter per skualifikim te kanditatit

PUNIME TE PERGJITHSHME NDERTIMI
Kategori Emertimi i Kategorise
NP-5 Punime nentokesore, ura e vepra arti
NP-6 Diga dhe tunele hidroteknike
NP-9 Punime dhe mbrojtje lumore, sistemime hidraulike dhe bonifikime
NP-10 Ndertimi i impianteve per prodhimin e energjise elektrike
NP-12 Punime te inxhinierise se mjedisit
PUNIME SPECIALE NDERTIMI
NS-3 Impiante ngritese dhe transportues (ashensore, shkalle levizese, transportues)
NS-9 Punime strukturore speciale
NS-10 Shtresa dhe mbistruktura speciale
NS-11 Punime mbi shina dhe traversa
NS-12 Impiante teknollogjike, termike dhe e kondicionimit
NS-15 Pastrimi i ujerave detare, liqenore dhe lumore
NS-16 Ndertimi i impianteve te ujit te pijshem dhe pastrimi te tij
NS-17 Ndertimi i i impianteve te grumbullimit dhe trajtimit te mbetjeve urbane
NS-18 Punime topogjeodezike
NS-19 Sistemet kundra zhurmes per infrastrukture
NS-20 Shpime gjeologe-inxhinierike, puse e shpime per uje

 

8-Te njohe mire programet kompjuterike AUTOCAD, SAP (ose programe llogarites te ngjashme) si dhe te kete njohuri te paketes baze Office.

DETYRAT KRYESORE

1-Te kontrolloje respektimin ne terren, pra ne zbatim, te normave teknike dhe ligjore ne fuqi ne RSH si dhe bazuar rregullores se brendshme te shoqerise dhe te mare masa korigjuese ne rast gjetje gabimesh.

2-Te kontrolloje dhe certifikoje ne cdo fund muaji librezat e masave dhe situacionet e shoqerise dhe situacionet e nenkontraktoreve duke realizuar matje fizike ne objekt, dhe te mare masa korigjuese ne rast gjetje gabimesh.

3-Te kontrolloje gjate gjithe kohes ne zbatim respektimin e projekt zbatimit dhe te preventivave te objekteve.

4-Te kontrolloje zbatimin respektimin ne projektim – ne projektet e zbatimit perpara se te jepen per zbatim, te normave teknike dhe ligjore ne fuqi ne RSH si dhe bazuar rregullores se brendshme te shoqerise dhe te mare masa korigjuese ne rast gjetje gabimesh.

5-Te kujdeset qe stafi te mare informacionin dhe trajnimin e duhur per realizimin e punimeve ne cilesi e sasi

Menaxher Financiar

Detyrat/Pergjegjesite

Menaxheri Finaciar duhet te siguroje dhe interpretoje   informacionin financiar ne kompani dhe jashte saj.

Te kujdeset per  monitorimin dhe intepretimin e flukseve te mjeteve monetare dhe parashikimin e tendencave te ardhshme.

Te analizoje ndryshimet e tregut financiar ne perputhje me rrethanat e momentit por dhe perspektiven.

Formulimin e planeve strategjike dhe afatgjate te biznesit.

Kerkime dhe raportimin mbi faktoret qe ndikojne ne performancen e biznesit.

Te analizoje konkurrentet dhe tendencat e tregut.

Te zhvilloje mekanizmat e menaxhimit financiar qe minimizojne rrezikun financiar.

Te zbatoje strategji dhe vleresime per te reduktuar kostot.

Te jete i afte per menaxhimin e kontabilitetit financiar te kompanise, monitorimit dhe raportimit ditor e mujos brenda afateve.

Te krijoje lidhjen me auditoret per te siguruar monitorimin e vazhdueshem.

Te jete i afte ne zhvillimin e marredhenieve te jashtme dhe te kete kontaktet e duhura me : auditore, avokate, bankiere dhe organizata ligjore si dhe  ne  gjejen e  burime te tjera financiare per kompanine.

Te jete i afte ne menaxhimin e buxheteve ne perputhje me projekt preventivin.

Te jete i afte per te mbikqyrur rendimentin e cilesite e personelit.

Te jete ni azhornuar  vazhdimisht me ndryshimet ne rregulloret fiananciare dhe legjislacion

Kualifikime/ Kërkesa:

Te kete mbaruar Fakultetin Ekonomik te plote (3+2) dega Finance. (Preferohet Finance Banke)

Nje diplome pasuniversitare perben avantazh.

Te kete te pakten 5 vjet eksperience pune dhe preferohet ne sektorin e ndertimit.

Te kete njohuri shume te mira te gjuhes Angleze.

Te njohe mire programet Alfa dhe Financa 5 ne nivelin e kontabilistit si dhe te perdore programet baze Office, Outlook etj.

Te kete njohuri shume te mira rreth dokumentacioneve finaciare.

Te kete aftesi menaxheriale ne blerje e shitje, ndertim e ndjekje kontratash etj.

Perben avantazh njohuria rreth projekteve, si dhe aftesia per ndjekjen dhe zbatimin e tyre me sukses.

Punonjes kontabiliteti

Detyrat/Pergjegjesite

 • Te jete i/e  afte ne hedhjen e veprimeve financiare ne programin kompjuterik te kontabilitetit Alfa Business ne kohe dhe me saktesi si llogarite e inventarit, klienteve, furnitoreve etj
 • Te kryej deklarimet ne kohe reale te shtimit dhe pakesimit te fuqise puntore
 • Rakordim me inxhinieret e objekteve per situacionet mujore te objekteve te shoqerise dhe te prodhoje raportet e nevojshme.
 • Duhet te ndjeke dhe menaxhoje te gjitha ceshtjet qe kane lidhje ne maredhenien me shtetin per sa i perket tatim taksave dhe detyrimeve te tjera financiare.
 • Harton pasqyrat financiare periodike sipas kerkesave te eprorit.
 • Duhet te jete i azhornuar vazhdimisht me ndryshimet ne rregulloret fiananciare dhe legjislacion
 • Analizon dhe raporton llogarite kryesore kontabel.

Kualifikime/ Kërkesa:

 • Te kete mbaruar Fakultetin Ekonomik te plote (3+2) dega Finance. (Preferohet Finance Banke)
 • Nje diplome pasuniversitare perben avantazh.
 • Te kete aftesi dhe pervoje ne marredheniet me Shtetin
 • Te kete te pakten 5 vjet eksperience pune dhe preferohet ne sektorin e ndertimit.
 • Te kete njohuri shume te mira te gjuhes Angleze.
 • Te njohe mire programin Alpha Business ne nivelin e kontabilistit si dhe te perdore programet baze Office, Outlook etj.
 • Te kete njohuri shume te mira rreth dokumentacioneve financiare.

Magazinier

Detyrat/Pergjegjesite

Pergjegjesina e ketij pozicioni  eshte menaxhimi dhe kryerja me sukses e  çdo proces qe lidhet me magazinimin e materialeve te ndryshme te kompanise.
Objektivi kryesor i magazinierit eshte te kontrolloje te gjitha materialet dhe produktet qe hyjne dhe dalin ne hapesiren qe ka nen pergjegjesi.
Te kontrolloje vazhdimisht gjendjen e materialeve, te beje inventarizimin e tyre si dhe te beje porosite e nevojshme tek menaxheri perkates.
Te kujdeset per mirembajtjen e magazines dhe administrimin e mallrave dhe materialeve.

Te kujdeset per organizimin dhe ruajtjen me perpikmeri te dokumentacionit te meparshem si dhe atij aktual.

Te kontrolloje sasine por edhe cilesine e materialeve si dhe te beje krahasime cmimesh per periudha te ndryshme dhe nga furnitore te ndryshem

Te pergatise raporte per Menaxherin Financiar per punet e kryer dhe problemet qe ka.

Kualifikime/ Kërkesa:

 
Kandidatet duhet te kene mbaruar shkollen e larte, preferohen ne Fakultetin Ekonomik

Duhet te kene te pakten 5 vjet experience ne punen si magazinhier ose dhe ne profile te ngjashme.
Te zoterojne aftesi baze ne perdorimin e kompjuterit si paketa Microsoft Office,si dhe te perdore  programet financiare si Financa 5 dhe Alpha
Te jete I komunikueshem dhe I afte te punoje ne grup

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com