POZICIONET VAKANTE

Qëllimi i Pozicionit

Manaxher i Projektit do të duhet të marrë përsipër përgjegjësitë për manaxhimin e projektit, në të gjitha aspektet teknike, financiare, administrative sipas afateve e procedurave të kompanisë.

Detyrat dhe Përgjegjësite

 • Planifikon, realizon dhe finalizon projektin sipas afateve kohore dhe buxhetit të përcaktuar (sipas Projekt-Preventivit).
 • Garanton marrjen dhe ekzistencën e informacionit teknik-financiar nga kompania dhe jashtë saj në funksion të zbatimit të projektit.
 • Interpreton dhe realizon në plan pune objektivat projektit duke mbikqyrur zbatimin e tij sipas buxhetit dhe standardeve të cilësisë.
 • Harton dhe zbaton strategji efikase për reduktimin e kostove.
 • Zhvillon fushata periodike prokurimi në funksion të projektit dhe nevojave të kompanisë, për produktet që kërkohen për zbatimin e tij dhe sipas kontratës të nënshkruar.
 • Ndjek dhe finalizon kontratën me furnitorët e rinj ose ekzistues, pas fushatës së prokurimit.
 • Garanton ndjekjen me përgjegjësi të kostove dhe komunikon me furnitorët për të bërëë të mundur rakordimin me grupet e punës dhe materialeve.
 • Përfaqëson kompanine me pale të treta për çeshtjet e lidhura me projektin.
 • Mbikqyr dhe ndjek në mënyre të vazhdueshme stafin në varësi, duke mbajtur përgjegjësi për performancën e tyre.
 • Analizon dhe interpreton në mënyrë të vazhdueshme ecurinë e projektit dhe e paraqet informacionin në raporte tek Administratori dhe Investitori i kompanisë.
 • Pergatite dokuementat per fillimin e punes ne objekte sipas listes ne dokumentin “Procedura Hapje Kantieri”.
 • Kontrollon dhe pergatit nje plan buxhet te plote per projektin pasi ka kontrolluar vizatimet e projektit, specifikimet e tij, kontraten dhe oferten e miratura nga investori / kontraktori.
 • Planifikon dhe pergatit planin e punes (time schedule) per projektin.
 • Planifikon fuqine puntore per tju pergjigjuur kerkesa te kantierit dhe perfundimit te projektit brenda afateve te rena dakort.
 • Mbledh nga ing. Kantierit ose Skuadra Punes nevojen per materiale, vegla, mjete ndihmse etj nga kantieri.
 • Planifikon dhe informon administratori / drejtues teknik per tere mjetet e punes te nevojshme per plotesuar me suskese dhe ne kohe projektin.
 • Analizon kerkesat per materiale, vegla, mjete ndihmese nese jane perputhshmeri me projektin elektrike dhe dergon ato tek furnitori per ti kaluar ne porosi prane furnitorit perkates.
 • Monitoron me ing. Kantierit ose Skuadren e Punes ecurine e punime ndertimore per kryerjen e punimeve ne kohen peraktese.
 • Kur eshte e nevojshme pergatit dhe propozon per ofertim kerkesa te projektit per zera te parashikuara ne kontrate.
 • Menaxhon korrenspondecen dhe dokumentat e projektin ne perputhje me kontraten ose sipas praktikave te kompanise.
 • Pergatit ne kohe timesheet (koheshenues) per projektet e ngarkuara dhe dorezon sipas afatit te paracaktuar ato prane departamentit te finances.
 • Negocion dhe zgjidh kerkesat e klientit.
 • Asiston kostoisin me informacione teknike qe sherbejne per menaxhimin e aspektit financiar te projektit.
 • Perfaqeson kompanine ne takime nga investitori/kontraktori lidhur me projekitn.
 • Supervizon dhe monitoron ing. Kantierit / Skuadre e punes per projektin qe eshte pergjegjes.
 • Menaxhon faturimin e objektit duke u dakortesuar me departamentin e Finaces dhe te dorezoje ne kohe dokumentacion e kerkuar per te mundesuar faturimin mujore.
 • Pergatit dhe dorezon tere dokumentacionin per procedurat e mbylljes se projektit sipas kontrates ose sipas kersave te investitorit.
 • Kryen post analiza per kostot e projektit, per te percaktuar vende me hapesira per permisime ne projekte te tjera.

Kualifikimet dhe Aftësitë

 • Të ketë përfunduar Fakultetin Ekonomik, Arkitekture, Inxhinieri Ndërtimi, Hidro etj.
 • Preferohen kandidatë me diplome master në Manaxhim.
 • Të ketë të paktën 3 vjet eksperience pune.
 • Preferohen kandidatë me eksperiencë në sektorin e ndërtimit.
 • Të ketë njohuri të mira të gjuhës Angleze.
 • Të ketë aftesi shumë të mira manaxheriale, komunikuese, organizuese dhe planifikuese.
 • Të zotrojë në nivel shumë të mire ”Paketën Office”.

Objektivat e Pozicionit

 • Objektiva Menaxherial
 • Objektiva Operacionale
 • Objektiva Financiare

Qellimi i Pozicionit

Projekton, dizenjon dhe mbikëqyr projektet e jashtme dhe të brendshme arkitektonike duke ofuar zgjidhje praktike dhe estetike.

Detyrat dhe Përgjegjësitë

 • Arkitekti duhet të hartojë projekte të ndryshme dhe të bëjë integrimin e projektit arkitektonik me projektet konstruktiv, hidrosanitar dhe elektrik. 
 • Duhet  të plotësojë projektin me detaje, rifinitura, plotësime të ndryshme sipas rastit,  dhe do të ndjekë zbatimin duke supervizionuar dhe kujdesur per zbatimin korrekt të projekteve dhe preventivave. 
 • Të asistojë në paraqitjen grafike të projekteve. 
 • Detyra te tjera siç nevojiten/kërkohen.

Edukimi

Diplomë në Arkitekturë

Eksperienca

Të preferueshme eksperienca mbi 4 vite.

Njohuritë dhe Aftësitë

 • Njohuri shumë të mira programin AutoCad dhe ndonje nga programet e renderimit.
 • Aftesi te shkelqyera komunikuese.
 • Aftesi për të punuar me rendiment të lartë.
 • Aftësi shumë të mira ndërpersonale.
 • Njohuri të mira në gjuhën angleze.

Qëllimi i Pozicionit

Menaxher Marketingut është përgjegjës për zhvillimin e strategjive marketing, zhvillimin e biznesit, për pozicionimin dhe perceptimin e markes në treg, për design të produktit bazuar në kërkime të tregut, trendeve të industrisë, si edhe feedback nga menaxheret e shitjes bazuar në kërkesat e klienteve. Gjithashtu është përgjegjës për komunikimin me mediat, rrjetet sociale, përditësimin e website-it të kompanisë dhe krijimin e materialeve publicitare.

Detyrat dhe Përgjegjësite

 • Sugjeron, përcakton dhe implementon strategjitë e PR dhe komunikimit.
 • Përgatit të gjithë dokumentat e nevojshme të prezantimit për klientët.
 • Realizon fushata mbikqyrëse për zbatimin e strategjisë sipas tendencave më të fundit të kohës dhe zhvillimeve teknologjike.
 • Analizon dhe interpreton pozicionin e kompanisë në treg dhe e paraqet informacionin në raporte dhe prezantime në funksion të imazhit të kompanisë.
 • Realizon kërkim tregu për kompanitë konkurente nëpërmjet internetit, telefonit dhe direkt në terren nëse konsiderohet e nevojshme. Të dhënat e mbledhura përpunohen në një raport analitik. 
 • Promovon imazhin e kompanisë duke krijuar dhe mbajtur kontakte me partnerë strategjikë si media, palët e interesuara dhe klientë të mundshëm.
 • Planifikon dhe organizon evente sipas kalendarit te aktiviteteve të kompanisë.
 • Mban marredhenie me furnitoret apo kompanite outsource.
 • Planifikon dhe realizon ekzekutimin e të gjithë marketingun dixhital, përfshirë SEO/SEM (optimizimi i motorreve të kërkimit/marketingu i motorrove të kërkimit), bazën e të dhënave të marketingut, email-in, mediat sociale dhe fushatat reklamuese.
 • Bashkepunon me Grafik Dizajnerin për krijimin e materialeve promovuese

Kualifikimet dhe Aftësitë

 • Të ketë përfunduar Arsimin e lartë, preferohet Master në Marketing.
 • Të ketë mbi 4 vjet eksperience pune në sektorin Marketing.
 • Të njohë shume mirë një gjuhë të huaj, preferohet Anglisht.
 • Të zotërojë shumë mirë Paketën Office.
 • Të ketë njohuri shumë të mira në Google AdWords, Google Trends si dhe programe të tjera në funksion të marketingut.
 • Të ketë aftësi të shkëlqyera në komunikim verbal dhe të shkruar, si dhe aftësi të shumë të mira prezantimi.
 • Të ketë aftësi të mira të punuarit në grup si dhe ndërtimin e mardhënieve me të tjerët.

Qëllimi i Pozicionit

Menaxher i Shitjes është përgjegjës për arritjen e objektivave të shitjes, menaxhimin e marrëdhënieve me klientin, hartimin e kontratave dhe bashkëpunon me strukturat e tjera për realizimin e shitjeve.

Detyrat dhe Përgjegjësite kryesore

 • Prezanton, kryen shitjet dhe qiradhënien e produkteve dhe shërbimeve.
 • Informon klientët në lidhje me cilësinë e ndërtimit, çmimet, hipotekimin, financimin që ofron kompania.
 • Ndjek marrëveshjet e kleringut, për t’i finalizuar në afatet e kërkuara.
 • Komunikon kërkesat e klientëve tek departamentet përkatëse para finalizimit të kontratës.
 • Kryen studim tregu në lidhje me çmimet e tregut nëpër zona të ndryshme të Shqipërisë.
 • Përgatit plane veprimi dhe skedule për të identifikuar targete specifike/klient të rinj dhe planifikon mënyrën e përqasjes së kontakteve të reja. Paraprakisht analizon potencialin e tyre blerës.
 • Mban marrëdhenie me përfaqësuesit e agjencive Real Estate. 
 • Negocion me klientin për termat dhe kushtet, mbyll kontratën dhe informon atë për të drejtat edhe detyrimet që lindin me nënshkrimin e kontratës. 
 • Kryen përzgjedhjen e pronave nga kompanitë e tjera të ndërtimit kur kemi marrëdhënie kleringu.
 • Përpilimi i draft kontratës së porosisë/sipërmarrjes dhe të shitjes për çdo projekt, në bashkëpunim me departamentet Juridik, Teknik, Financiar.
 • Realizon objektivat e zhvillimit të biznesit për projektet që mbulon duke kontribuar në informacionet dhe rekomandimet në planet strategjike të kompanisë. Negocion me pronaret e tokave për finalizimin e kontratave të shkëmbimit, ndjek vazhdimisht e projektet zhvillimore, si edhe ndarjen e pjesëve takuese për pronaret e tokave pas finalizimit të projekteve zhvillimore.
 • Identifikon mundësitë e zhvillimit të biznesit, duke përcaktuar kërkesat e klientëve, manse e tregut, lëvizjet e konkurentëve, parashikimin e levizjeve konsumatore, specifikimet e produktit. 
 • Rekomandon politikat e çmimit dhe ofertat e ndryshme për produktet e projekteve në ngarkim.
 • Krijon oferta të personalizuara me klientet duke përshtatur nevojat e klienteve me llojin e produktit që kompania ofron. 
 • Negocion dhe finalizon me klientin specifikimet e produktit, kushtet e transaksionit si dhe format e ndryshme të financimit. 
 • Sygjeron dhe ofron rekomandime për planet e promovimit të kompanisë dhe produkteve të projekteve kundrejt audiencës së interesuar.

Kualifikimet dhe Aftësitë 

 • Të ketë përfunduar Arsimin e lartë.
 • Të ketë mbi 5 vjet eksperience pune në fusha të ngjashme. 
 • Të njohë shume mirë një gjuhe të huaj, preferohet anglisht.
 • Të njohë shumë mirë Paketën Office dhe ndonjë program tjetër.
 • Të ketë aftesi të mira të punuarit në grup.
 • Të ketë aftesi të mira manaxheriale si dhe vendimarrëse.
 • Aftësi të mira ndërveprimi në biznes dhe shitje.
 • Aftësi të shkëlqyera në komunikim verbal dhe të shkruar, me palët e interesuara dhe me të gjithë palët e tjera. 
 • Aftësi të mira negociuese në mbyllje kontratash.

Qëllimi i Pozicionit

Inxhinieri i Ndërtimit do të duhet të ofrojë suportin teknik gjatë të gjithë fazave të ndërtimit, në përputhje me projektin, preventivin dhe specifikimet teknike, për të ruajtur standardet dhe lehtesuar çertifikimin e punimeve deri në fazën e dorëzimit të objektit.

Detyrat dhe Përgjegjësite kryesore

 • Garanton ekzistencën dhe marrjen e të gjithë informacionit të nevojshëm për zbatimin e projektit sipas kontratave të sipërmarrjes.
 • Shqyrton dhe interpreton vizatimet dhe specifikimet e projektit për të siguruar ekzekutimin teknik të punës.
 • Bashkëpunon me Ekipin për përgatitjen e dokumentacionit Tekniko–Ligjor & Tekniko–Financiar të objektit deri në dorëzimin përfundimtar të tij.
 • Kryen një numër të madh të detyrave inxhinierike në terren që përfshijnë monitorimin, vlerësimin teknik të punës në progres dhe zgjidhjen e çështjeve të konstruksionit në terren.
 • Siguron që të gjitha punët brenda fushëveprimit të përgjegjësisë së tij, të instalohen në përputhje me standardet e cilësisë.
 • Kryen testime dhe inspektime të herë pas hershme brënda procedurave të miratuara.
 • Siguron që personeli i grupit të caktuar të angazhohet në praktika të sigurta pune në përputhje me procedurat e sigurisës specifike të vendit dhe standardet e industrisë.
 • Monitoron oraret e ndërtimit dhe ndihmon në vlerësimin e progresit.
 • Mirëmban një regjistër të përditshëm për regjistrimin e fazave të ndërtimit, si dhe të dhëna inxhinierike për raportet e projektit.
 • Harton preventiva, situacione mujore, libreza masash, kohëshënues etj.
 • Ofron zgjidhje për problemet e inxhinierisë teknike dhe koordinon zbatimin e zgjidhjeve.
 • Raporton tek Kryeinxhinieri.

Kualifikimet dhe Aftësitë 

 • Diplomë në Fakultetin e Inxhinierisë së Ndërtimit.
 • Përvojë pune mbi 5 vjet si Inxhinier Ndërtimi.
 • Të zotërojë mirë programin AUTOCAD, si dhe të ketë njohuri të Paketës Office.
 • Të ketë aftësi shumë të mira komunikuese, manaxheriale dhe organizuese.
 • Të ketë njohuri shumë të mira në leximin dhe zbatimin e projekteve. 

Shënime

Të gjithë personat e interesuar të kontaktojnë në numrin e telefonit 068 40 52 085
email: hr@agikons.com
Adresa: Blloku Rezidencial “Kodra e Diellit”, Selitë, mbi Kopshtin Botanik. 

Detyrat dhe Përgjegjësite kryesore

 • Kryen procedurat e auditimit, duke përfshirë identifikimin dhe përcaktimin e problematikave në bazë të intervistimeve dhe diskutimet me personat përgjegjës, rishikimin e dokumentacionit, si dhe dokumentimin e proceseve dhe procedurave të ndjekura.
 • Identifikon, zhvillon dhe dokumenton proceset e auditimit, duke dhëne rekomandimet për përmirësimin e tyre përmes gjykimit të pavarur në lidhje me çështjet e shqyrtuara dhe jep direktivat e përgjithshme në ndërtimin ose përmirësimin e procedurave të departamentit të shoqërise së Audituar.
 • Identifikon dhe rekomandon kontrolle specifike të paplanifikuara apo duke përsëritur një kontroll të parashikuar në planin vjetor, në bazë të njohurive të fituara gjatë vëzhgimit të një procesi.
 • Ndihmon në identifikimin dhe vlerësimin e risqeve të ndryshme të shoqërive dhe siguron inputin e duhur për vlerësimin e tyre në ndërtimin e kontrolleve për planin vjetor të auditit.
 • Dokumenton proceset e kontrolleve të kryera në përputhje me proceduren e auditit.
 • Monitoron, udhëheq, rishikon punën dhe kontrollet e kryera nga stafi i nivelit më të ulët brenda strukturës së Auditit dhe e transmeton tek Eprori.
 • Komunikon/ndihmon në komunikimin e rezultateve të auditimit dhe projekteve përmes raporteve të shkruara dhe prezantimeve verbale sipas afateve të përcaktuara në planin e punës.
 • Respekton afatet e parashikuara në planin vjetor për kontrollet e mbuluara nga ky pozicion.
 • Çdo detyrë tjetër të diktuar nga nevojat e punës.

Kualifikimet dhe Aftësitë 

 • Të ketë përfunduar Arsimin e lartë ne Fakultetin e Ekonomisë për Financë-Kontabilitet.
 • Të ketë mbi 5 vjet eksperience pune në sektorin auditues.
 • Të ketë trajnime profesionale si auditues dhe të jetë i çertifikuar si i tillë.
 • Të zotrojë shumë mirë ”Paketën Office” dhe programet financiare.
 • Të ketë aftësi shumë të mira analitike, manaxheriale dhe vendimarrëse.
 • Të ketë aftësi shumë të mira komunikuese dhe ndërveprimi me të tjerët.
 • Të ketë aftësi për të punuar nën trysni dhe në përmbushjen e afateve.
 • Të zotrojë në nivel të mire gjuhën Angleze.

Shënime

Të gjithë personat e interesuar të kontaktojnë në numrin e telefonit 068 40 52 085
email: hr@agikons.com
Adresa: Blloku Rezidencial “Kodra e Diellit”, Selite, mbi Kopshtin Botanik. 

Klikoni për të kontaktuar me HR

ose dërgoni email në hr@agikons.com

Stafi ynë

Në Agikons, ne e pranojmë që punonjësit tanë janë çelësi i suksesit tonë dhe asgjë nuk mund të arrihet pa angazhimin e tyre. Politikat tona të punësimit janë në përputhje me ligjet dhe praktikat e tregut.
Menaxherët tanë kanë përgjegjësinë kryesore për ndërtimin dhe mirëmbajtjen e një ambienti ku punonjësit kanë përkushtim maksimal ndaj punës dhe detyrave të tyre dhe japin më të mirën e tyre për të siguruar suksesin e kompanisë sonë. Ata kujdesen dhe zhvillojnë udhëheqësit e së nesërmes.

Motoja jonë: TALENTET e të sotshmes NDËRTOJNË të nesërmen

AGIKONS SH.P.K është një ndër kompanitë kryesore që tërheq profesionistë të sapodiplomuar në fusha të tilla si financa, inxhinieria, arkitektura dhe drejtësia dhe u siguron atyre mundësinë për të përmirësuar si në profilin e tyre profesional ashtu edhe personal. Vëzhgoni hapësirën tonë në LinkedIn për vendet e lira të punës.
Suksesi afatgjatë i kompanisë lidhet me kapacitetin e saj për të tërhequr, mbajtur dhe zhvilluar punonjës të aftë për të siguruar rritje të vazhdueshme dhe të qëndrueshme. Politika e AGIKONS SH.P.K është që të punësojë punonjës me aftësi individuale dhe aftësi profesionale që u mundësojnë atyre të zhvillojnë një marrëdhënie afatgjatë me Kompaninë. Ne besojmë se është thelbësore të ndërtojmë një marrëdhënie të bazuar në besim dhe respekt të ndërsjellë me të gjithë punonjësit tanë. Prandaj, vëmendje e veçantë i kushtohet për të siguruar një përputhje të fortë midis vlerave të një kandidati dhe kulturës së kompanisë.

LIDHUNI ME PROFILIN TONË NË LINKEDIN