POZICIONET VAKANTE

AGIKONS sh.p.k është një nga kompanitë lider në fushën e ndërtimit në Shqipëri, e cila dallohet për standardet dhe cilësinë e punimeve me çmimet më konkuruese në treg. Themeluar që në vitin 1996, Agikons ka krijuar dhe zbatuar shumë projekte të suksesshme si: Kodra e Diellit 1&2 (Tiranë), ”Marea Resort” (Kavajë), ”Tarraca e Ullijve” (Dhërmi), ”Plazhi i Gurtë” (Qeparo), ”Bougainville Bay” (Sarandë) si edhe ”Meshtekna” Brezovice.

Kompania po kërkon Drejtor Marketingu & Shitje.

Detyrat dhe Përgjegjësitë

 • Harton dhe zbaton strategjinë e përgjithshme të shitjeve në përputhje me strategjinë dhe objektivat e kompanisë duke e detajuar në plane veprimi mujore;
 • Rekomandon dhe administron zhvillimin e politikave dhe procedurave për të rritur efiçiencën e shitjeve;
 • Analizon dhe vlerëson efektivitetin e shitjeve, produkteve, metodave, kostove dhe rezultateve;
 • Përgatit planet e veprimit dhe skeduleve për identifikimin e klienteve të rinj si edhe planifikon mënyrën e përqasjes së kontakteve të reja;
 • Mobilizon dhe motivon e Ekipin e Shitjeve për arritjen e objektivave të departamentit.

Kualifikimet dhe Kërkesa

 • Të ketë përfunduar Arsimin e lartë për Financë, Marketing, Administrim Biznesi etj;
 • Të ketë mbi 5 vjet eksperience pune në sektorin e shitjeve dhe atë imobiliar;
 • Të ketë eksperiencë pune si Menaxher në drejtimin e ekipeve të shitjeve;
 • Të ketë aftesi të mira manaxheriale si dhe vendimarrëse.

Shënime

Kandidatët e interesuar janë të lutur të dërgojnë aplikimin e tyre nëpërmjet adresës zyrtare të E-mailit:  hr@agikons.com, duke specifikuar në subjekt pozicionin për të cilin po aplikojnë.

Për çdo informoacion të mëtejshëm mund të kontaktojnë nëpërmjet nr tonë të kontaktit: 068 40 52 085 / 068 40 16 639 

*Agikons ofron një paketë të kënaqshme benefitesh.

Qëllimi i Pozicionit

Menaxher/e Shitjeje është një profesionist i cili ndjek transaksionet e pasurive të paluajtshme, duke bashkuar blerësit e interesuar për të blerë prona të ndërtuara nga kompania Agikons dhe duke vepruar si Përfaqësues i Kompanise në negociata.

Detyrat dhe Përgjegjësitë

 • Siguron informacionin e nevojshëm nga terreni për të përcaktuar planin mujor të shitjeve të projekteve të kompanisë.
 • Identifikon mundësitë e zhvillimit të biznesit, duke përcaktuar kërkesat e klientëve, masën e tregut, lëvizjet e konkurentëve, parashikimin e lëvizjeve konsumatore, specifikimet e produktit.
 • Përgatit dhe implementon planet e shitjeve për të arritur kuotat e zhvillimit të biznesit, si janë të përcaktuar nga kompania për projektet që mbulon.
 • Kontribon me informacion në lidhje me politikat e çmimit dhe oferta të ndryshme për produktet e projekteve në ngarkim.
 • Eshtë përgjegjës për organizimin dhe manaxhimin e proçesit të shitjes dhe ndjekjen e proçesit me departamentet e tjera kur është e nevojshme.
 • Eshte përgjegjës për identifikimin e klientëve potenciale dhe prezantimin e produkteve të projekteve në ngarkim.
 • Krijon oferta të personalizuara me klientët duke përshtatur nevojat e klientëve me llojin e produktit që kompania ofron.
 • Negocion dhe finalizon me klientin specifikimet e produktit, kushtet e transaksionit si dhe format e ndryshme të financimit.
 • Harton kontratat respektive, dhe ndjek proçesin e shitjes sipas proçedurave të përcaktuara.
 • Ndihmon dhe bashkëpunon me kolegët e Marketingut për implementimin e aktiviteteve të marketingut që lidhen me promovimin e produkteve të projekteve që mbulon apo klientëve të targetuar.
 • Sugjeron dhe ofron rekomandime për planet e promovimit të kompanisë dhe produkteve të projekteve në ngarkim kundrejt audiencës së interesuar.
 • Njeh në detaje një projekt të caktuar nga eprorët e tij dhe në varësi të njohurive merr edhe titullin Master Projekti.
 • Raporton me baza ditore tek eprori sipas proçedurës në fuqi.

Kualifikimet dhe Kërkesa

 • Të ketë përfunduar arsimin e lartë bachelor, preferohen degët e Fakultetit Ekonomik.
 • Të ketë mbi 3 vite eksperiencë pune në fusha të ngjashme.
 • Të njohë shumë mirë anglishten.
 • Të njohë shumë mirë programet bazë MO.
 • Të ketë eksperiencë në realizimin e strategjive marketing dhe publicitar.
 • Të jetë i/e besueshëm.
 • Të ketë aftësi të mira konkuruese dhe të jetë i aftë të punojë në grup.
 • Të ketë aftësi menaxhuese dhe vendimarrëse.

Shënime

Kandidatët e interesuar janë të lutur të dërgojnë aplikimin e tyre nëpërmjet adresës zyrtare të E-mailit:  hr@agikons.com, duke specifikuar në subjekt pozicionin për të cilin po aplikojnë.

Për çdo informoacion të mëtejshëm mund të kontaktojnë nëpërmjet nr tonë të kontaktit: 068 40 52 085 / 068 40 16 639 

*Agikons ofron një paketë të kënaqshme benefitesh.

Qëllimi i Pozicionit

Specialist/e i Kujdesit ndaj Klientit është struktura e cila ndjek procesin e shitjes nga momenti i firmosjes së kontratës deri në dorëzimin e pronës. Ofrimi i shërbimit cilësor nga kjo strukturë është i rëndësishëm si për mbajtjen e klientëve egzistues ashtu edhe për gjenerimin e klientëve te rinj.

Detyrat dhe Përgjegjësitë

 • Menaxhon marrëdhënien e klientit me kompaninë nga momenti i firmosjes së kontratës deri në dorëzimin fizik të pronës së blerë.
 • Merr në dorëzim dhe menaxhon portofolin e klientëve sipas projekteve.
 • Menaxhon procesin e kërkesave të klientit për ndryshime në pronën e blerë, duke plotësuar formatet respektive, dorëzimin në departamente të caktuara, si dhe njoftimin e klientit sipas vendimeve të marra në afatin e përcaktuar në proçedurë.
 • Informon klientët për fazën e punimeve në objekt me qëllim dërgimin e projekteve nga klientët brenda afateve të përcaktuara sipas fazës së punimeve.
 • Koordinohet me strukturat e tjera të kompanisë si Inxhinierët zbatues dhe Arkitektë si edhe Master-in e Projektit në lidhje me informacione të ndryshme që kërkojnë klientët në lidhje me ecurinë e punimeve të projekteve.
 • Ndjek marrëdhëniet financiare të klientit me kompaninë, të cilat kushtëzojnë dhe përcaktojnë zbatimin e kërkesave të miratura për ndryshime për objektin e klientit.
 • Supervizon punimet në projektet përkatëse kur është e nevojshme.
 • Të mbajë dhe të raportojë në mënyrë korrekte tek eprori sipas formatit të përcaktuar gjithë aktivitetin sipas proçedurës në fuqi.
 • Koordinimi ndërmjet kompanisë dhe blerësit për çështje që lindin pas nënshkrimit të kontratës duke ndjekur me përpikmëri proçedurat e kompanisë dhe plotësimin në kohë të kërkesave.
 • Ndjek ankesa dhe problematika të klienteve deri në zgjidhjen përfundimtare të tyre për një shërbim cilësor ndaj klientit dhe rritjen e kënaqësisë së klientit.
 • Ndjek me Departamentin ligjor dhe financën proçesin e finalizmit të kontratës së shitjes kur del çertifikata e pronësisë.
 • Ndjek klientët të cilët janë në vonesë me pagesën e kësteve.
 • Raporton në baza ditore tek Drejtori i Departamentit.

Kualifikimet dhe Kërkesa

 • Të ketë përfunduar arsimin e lartë, preferohet dega Inxhineri.
 • Të ketë mbi 1 vit eksperiencë pune në fusha të ngjashme.
 • Të njohë shumë mirë një gjuhë të huaj, preferohet anglisht.
 • Të njohë shumë mirë programet baze Office (avantazh njohja e programeve profesionale).
 • Të jetë i/e besueshëm.
 • Të ketë aftësi të mira konkuruese dhe të jetë i aftë të punojë në grup.
 • Të ketë aftësi menaxhuese e vendimarrëse.

Shënime

Kandidatët e interesuar janë të lutur të dërgojnë aplikimin e tyre nëpërmjet adresës zyrtare të E-mailit:  hr@agikons.com, duke specifikuar në subjekt pozicionin për të cilin po aplikojnë.

Për çdo informoacion të mëtejshëm mund të kontaktojnë nëpërmjet nr tonë të kontaktit: 068 40 52 085 / 068 40 16 639 

*Agikons ofron një paketë të kënaqshme benefitesh.

Qellimi i Pozicionit

Projekton, dizenjon dhe mbikëqyr projektet e jashtme dhe të brendshme arkitektonike duke ofuar zgjidhje praktike dhe estetike.

Detyrat dhe Përgjegjësitë

 • Arkitekti duhet të hartojë projekte të ndryshme dhe të bëjë integrimin e projektit arkitektonik me projektet konstruktiv, hidrosanitar dhe elektrik. 
 • Duhet  të plotësojë projektin me detaje, rifinitura, plotësime të ndryshme sipas rastit,  dhe do të ndjekë zbatimin duke supervizionuar dhe kujdesur per zbatimin korrekt të projekteve dhe preventivave. 
 • Të asistojë në paraqitjen grafike të projekteve. 
 • Detyra te tjera siç nevojiten/kërkohen.

Edukimi

Diplomë në Arkitekturë

Eksperienca

Të preferueshme eksperienca mbi 4 vite.

Njohuritë dhe Aftësitë

 • Njohuri shumë të mira programin AutoCad dhe ndonje nga programet e renderimit.
 • Aftesi te shkelqyera komunikuese.
 • Aftesi për të punuar me rendiment të lartë.
 • Aftësi shumë të mira ndërpersonale.
 • Njohuri të mira në gjuhën angleze.

Shënime

Të gjithë personat e interesuar të kontaktojnë në numrin e telefonit 068 40 52 085
email: hr@agikons.com
Adresa: Blloku Rezidencial “Kodra e Diellit”, Selite, mbi Kopshtin Botanik.

Qëllimi i pozicionit

Inxhinieri Supervizimit do të duhet të marrë përsipër përgjegjësinë për përgatitjen e dokumentacionit Tekniko–Ligjor të objekteve deri në dorëzimin përfundimtar të tyre.

Detyrat dhe Përgjegjësite kryesore

 • Harton dokumentacionin e fillimit dhe përfundimit të objekteve sipas proçedurave dhe në përputhje me afatet kohore.
 • Bashkëpunon me Ekipin për përgatitjen e dokumentacionit Tekniko–Ligjor për secilin objekt, duke përfshirë që nga dokumentacioni ditor deri në finalizimin me libreza dhe situacione të volumeve të kryera.
 • Kontrollon Inxhinierët e Zbatimit që të realizojnë pasqyrimin e punimeve konform legjislacionit dhe kontratave të nënshkruara.
 • Sigurohet që situacionet të ndjekin proçedurën e miratimit tek autoriteti përkatëse.
 • Përfaqëson kompaninë në Institucionet përkatëse për dorëzimin dhe plotësimin e dokumentacionit teknik dhe ligjor.
 • Bashkëpunon me departamentet e kompanisë për problematikat e hasura gjatë proçeseve të punës.
 • Çdo detyrë tjetër të diktuar nga nevojat e punës apo ngarkuar nga Punëdhënësi.

Kualifikimet dhe Aftësitë 

 • Të ketë përfunduar studimet në Fakultetin e Inxhinierisë së Ndërtimit.
 • Përvojë pune mbi 5 vjet në profesion.
 • Preferohen kandidatë me eksperiencë të ngjashme në këtë sektor.
 • Të zotërojë mirë ”Paketën Office” dhe ”Autocad”.
 • Të ketë njohuri të mira të gjuhës Angleze.
 • Të ketë njohuri të mira të legjislacionit në fushën e ndërtimit.
 • Të ketë aftësi shumë të mira komunikuese dhe organizuese.
 • Të ketë njohuri shumë të mira në leximin dhe zbatimin e projekteve.

Shënime

Të gjithë personat e interesuar të kontaktojnë në numrin e telefonit 068 40 52 085
email: hr@agikons.com
Adresa: Blloku Rezidencial “Kodra e Diellit”, Selite, mbi Kopshtin Botanik.

Përshkrimi i kompanisë

AGIKONS Sh.p.k., një nga kompanitë lider në fushën e ndërtimit, e angazhuar për përsosmëri dhe cilësi të lartë, në kuadër të zhvillimit të saj fton individë të kualifikuar ti bashkohen kompanisë sonë në pozicionin: Inxinier Elektrik me License ne Projektim.

Kualifikimet

 • Edukim i lartë në Degën e Inxhinierise Elektrike.
 • Minimumi 2 vjet eksperiencë pune si Inxhinier Elektrik në projektim.
 • Të ketë njohuri të Programe profesionale inxhinierike, AutoCAD, Microsoft office.

Detyrat

 • Harton projekte elektrike në funksion të kërkesave dhe nevojave specifike të kompanisë;
 • Shqyrton projektet elektrike ekzistuese për t’u siguruar nëse janë projektuar sipas kërkesës, parametrave dhe rregullave;
 • Përgatit ose koordinon gjithë dokumentacionin e duhur tekniko–ligjor për marrjen e lejeve përkatëse në institucionet vendase;
 • Rishikon dhe harton koston e instalimeve elektrike duke përgatitur preventivin total;
 • Përgatit dhe monitoron grafikun e zbatimit të punimeve elektrike, në përputhje me grafikun e përgjithshëm të projektit;
 • Planifikon, organizon dhe supervizon punën e ekipit elektrik për t’u siguruar se të gjitha punimet po kryhen sipas parametrave të përcaktuara në projekt;
 • Harton dhe koordinon punën për përgatitjen e manualeve të mirëmbajtjes së instalimeve elektrike.

Shënime

Të gjithë personat e interesuar të kontaktojnë në numrin e telefonit 068 40 52 085
email: hr@agikons.com
Adresa: Blloku Rezidencial “Kodra e Diellit”, Selitë, mbi Kopshtin Botanik.

Klikoni për të kontaktuar me HR

ose dërgoni email në hr@agikons.com

Stafi ynë

Në Agikons, ne e pranojmë që punonjësit tanë janë çelësi i suksesit tonë dhe asgjë nuk mund të arrihet pa angazhimin e tyre. Politikat tona të punësimit janë në përputhje me ligjet dhe praktikat e tregut.
Menaxherët tanë kanë përgjegjësinë kryesore për ndërtimin dhe mirëmbajtjen e një ambienti ku punonjësit kanë përkushtim maksimal ndaj punës dhe detyrave të tyre dhe japin më të mirën e tyre për të siguruar suksesin e kompanisë sonë. Ata kujdesen dhe zhvillojnë udhëheqësit e së nesërmes.

Motoja jonë: TALENTET e të sotshmes NDËRTOJNË të nesërmen

AGIKONS SH.P.K është një ndër kompanitë kryesore që tërheq profesionistë të sapodiplomuar në fusha të tilla si financa, inxhinieria, arkitektura dhe drejtësia dhe u siguron atyre mundësinë për të përmirësuar si në profilin e tyre profesional ashtu edhe personal. Vëzhgoni hapësirën tonë në LinkedIn për vendet e lira të punës.
Suksesi afatgjatë i kompanisë lidhet me kapacitetin e saj për të tërhequr, mbajtur dhe zhvilluar punonjës të aftë për të siguruar rritje të vazhdueshme dhe të qëndrueshme. Politika e AGIKONS SH.P.K është që të punësojë punonjës me aftësi individuale dhe aftësi profesionale që u mundësojnë atyre të zhvillojnë një marrëdhënie afatgjatë me Kompaninë. Ne besojmë se është thelbësore të ndërtojmë një marrëdhënie të bazuar në besim dhe respekt të ndërsjellë me të gjithë punonjësit tanë. Prandaj, vëmendje e veçantë i kushtohet për të siguruar një përputhje të fortë midis vlerave të një kandidati dhe kulturës së kompanisë.

LIDHUNI ME PROFILIN TONË NË LINKEDIN