POZICIONET VAKANTE

Drejtor i burimeve njerezore

Përshkrimi

AGIKONS SH.P.K ka një angazhim të fortë për përsosmërinë dhe cilësinë më të lartë të ndërtimit dhe shërbimeve. Ne gjithmonë kërkojmë rritje dhe përmirësim në të gjitha projektet që ndërmarrim. Ne përpiqemi ta bëjmë këtë me vetë-mjaftueshmëri, produktivitet të lartë dhe një efikasitet të lartë. Ne vlerësojmë burimet tona njerëzore si një nga përparësitë dhe vlerat tona më të mëdha. Ne synojmë të bëhemi udhëheqës i industrisë në Ballkan dhe më gjerë. Për të arritur vizionin tonë, ne përpiqemi të mbështesim parimet tre-dimensionale: Përkushtimin, Disiplinën dhe Drejtimin.

Përvoja e AGIKONS SH.PK materializohet në mijëra shtëpi, dhjetëra hapësira tregtare, disa objekte arsimore dhe shëndetësore, dhjetëra kilometra tunele për rrugë dhe hidrocentrale, miliona metra kub gërmime toke dhe transport, qindra kilometra rrugë të të gjitha llojeve, dhjetëra parqe, qindra projekte arti urban, sheshe, bazenë, fasada arti, etj.

Qëllimi i Pozicionit :

Drejtori i Burimeve Njerëzore kryen zhvillimin e politikave të shoqërisë në lidhje me menaxhimin e Burimeve Njerëzore. Drejton dhe menaxhon personelin e departamentit duke u kujdesur për listëprezencat, azhornimin e bazës së të dhënave, rekrutimin/ selektimin/ trajnimin e punonjësve dhe vlerësimin e performancës së tyre.

Detyrat

 • Harton, zhvillon dhe përmirëson në mënyrë të vazhdueshme politikat e shoqërisë në lidhje me menaxhimin e burimeve njerëzore për të garantuar sukses në proçeset e rekrutimit, motivimit dhe vlerësimit të përformancës.
 • Zbaton proçedurat e Burimeve Njerëzore dhe rregulloren e Kompanisë.
 • Rekruton staf, nëpërmjet nxjerrjes së njoftimeve online/print për vende vakante të shoqërisë, ose të tjera nevoja të saj. Identifikon dhe gjen të gjitha mënyrat dhe burimet nga të cilat mund të rekrutojë staf cilësor.
 • Kryen intervista, me ndihmën e specialistëve përkatës, sipas llojit të pozicionit të punës dhe selekton më të mirët për t’u punësuar pranë shoqërisë.
 • Kryen të gjitha proçedurat e duhura për punësimin korrekt të stafit të ri.
 • Menaxhon proçesin e prezantimit dhe përshtatjes së punonjësve të rinj në ambjentin e punës në shoqëri.
 • Ndjek proçedurën e punësimit/transferimit/largimit të punonjësve, bazuar në Kodin e Punës dhe rregullores së shoqërisë.
 • Administron bazën e të dhënave të punonjësve fizikisht dhe elektronikisht sipas sistemit.
 • Zhvillon dhe monitoron buxhetin e shërbimeve të ofruara nga departamenti i Burimeve Njerëzore.
 • Mbron interesat e punonjësve dhe të shoqërisë në përputhje me politikat e Burimeve Njerëzore dhe ligjeve në fuqi.
 • Merret me kualifikimin dhe zhvillimin profesional të punonjësve. Identifikon nevojat e stafit për t’u trajnuar, kualifikuar dhe zhvilluar profesionalisht, në të mirë të pozicionit të tyre të punës.
 • Përpilon “Programin e kualifikimit personal” për secilin nga punonjësit e shoqërisë. Identifikon kurset profesionale lidhur me pozicionet e punës dhe siguron pjesëmarrjen e tyre, bazuar në buxhetin e përfituar.
 • Udhëheq zbatimin e sistemit të vlerësimit të performancës sipas afateve dhe proçedurave të shoqërisë, të bazuar në objektiva dhe treguesit individual.
 • Administron proçesin e listëprezencave ditore dhe mujore të personelit të shoqërisë, duke i shoqëruar me sqarimet përkatëse të nevojshme për proçesin e pagave.
 • Merr kërkesat për deklarime/c’deklarime te punonjësve dhe i delegon në Dep. e Financës që të deklarohen në sistemin e tatimeve të shoqërisë.
 • Kryen deklarimet 3-mujore të punonjësve të shoqërisë, pranë Zyrës së Punës Qëndrore dhe Inspektoriatin e lartë Shtetëror.
 • Mirëmban dhe përditëson dosjet e inspektoriatit të punës, duke u bazuar në legjislacionin në fuqi.
 • Administron proçesin e dietave, databazën e benifiteve dhe honorareve të punonjësve.
 • Përpilon kërkesa, vendime, për staf dhe ndryshime të proçedurave sa herë që lind nevoja ose kërkohet.
 • Menaxhon fleksibilitetin në punë për gratë shtatzëna dhe për punonjësit me kushtëzime shëndetësore.
 • Kryen kontrolle të shpeshta punonjësve të shoqërisë, për të diktuar praninë dhe efiçencën e tyre në punë.
 • Organizon punën në raste panaire, konferenca apo pjesëmarrje të tjera për qëllime të rekrutimit të stafit.
 • Zbaton çdo detyrë tjetër të kërkuar nga Drejtori Ekzekutiv në fushën e menaxhimit të Burimeve Njerëzore.

Kualifikimet

 • Të ketë përfunduar Arsimin e lartë, në Shkencat Sociale, Shoqërore, Ekonomike etj.
 •  Të ketë mbi 5 vjet eksperiencë pune në pozicione të njëjta ose te ngjashme.
 • Të njohë mirë gjuhën Angleze, përbën avantazh njohja e një gjuhe tjetër.
 • Të zotërojë mirë ‘’Paketën Office’’.
 • Të ketë njohuri shumë të mira të ‘’Kodit të Punës’’.
 • Te ketë aftësi të shkëlqyera në komunikim verbal dhe të shkruar.
 • Të ketë aftesi shume të mira organizuese dhe të punuarit në grup.
 • Të ruajë konfidencialitetin në lidhje me informacione të kompanisë.
 • Të ketë vetveprim dhe vetorganizim të lartë dhe aftësi për të punuar me performancë të lartë pa mbiqkyrje të ngushtë.

Shënime

Kandidatët e interesuar janë të lutur të dërgojnë aplikimin e tyre nëpërmjet adresës zyrtare të E-mailit:  hr@agikons.com, duke specifikuar në subjekt pozicionin për të cilin po aplikojnë.

Për çdo informoacion të mëtejshëm mund të kontaktojnë nëpërmjet nr tonë të kontaktit: 068 40 52 085 / 068 40 16 639 

*Agikons ofron një paketë të kënaqshme benefitesh.

Specialist/e i Burimeve Njerzore

Përshkrimi

AGIKONS sh.p.k është një nga kompanitë lider në fushën e ndërtimit në Shqipëri, e cila dallohet për standardet dhe cilësinë e punimeve me çmimet më konkuruese në treg. Themeluar që në vitin 1996, Agikons ka krijuar dhe zbatuar shumë projekte të suksesshme si: Kodra e Diellit 1&2 (Tiranë), ‘’Marea Resort’’ (Kavajë), “Tarraca e Ullijve” (Dhërmi), “Plazhi i Gurtë” (Qeparo), “Bougainville Bay” (Sarandë) si edhe “Meshtekna” Brezovice.

AGIKONS sh.p.k vlerëson burimet njerëzore si asetin me të madh të shoqërisë, duke kontribuar në zhvillimin dhe promovimin e tyre në fusha të ndryshme profesionale. Talentet e reja kanë mundësinë e përvetësimit të njohurive me profesionistët më të mire të fushës dhe të bëhen liderat e së nesërmes.

Ne jemi në zgjerim të stafit në Departamentin e Burimeve Njerëzore dhe aktualisht po kërkojmë Specialiste të Burimeve Njerëzore.

Qëllimi i Pozicionit:

Specialiste e Burimeve Njerëzore asiston në proçesin e rekrutimit të kompanisë, për identifikimin e nevojave për staf, plotësimin e vendeve vakante, integrimin e punonjësve të kompanisë.

Detyrat

 • Identifikon nevojat për rekrutim në kompani dhe harton përshkrimet e pozicioneve të punës sipas strukturës së kompanisë.
 • Publikon njoftimet e pozicioneve të vendeve vakante në portalet e punësimit online.
 • Planifikon intervistat me kandidatët dhe koordinon proçesin e intervistimit me panelin intervistues.
 • Komunikon me punonjësit për dokumentacionin që duhet për dosjen e tyre personale në kompani.
 • Plotëson dosjet e punonjësve sipas formateve të kompanisë, duke përditësuar databazën e dokumentave.
 • Administron të gjitha kontratat individuale të punës për punëmarrësit e punësuar.
 • Raporton te Drejtor i Burimeve Njerëzore.
 • Plotëson rregjistrat themeltar te punonjesit me të dhënat e punonjësve për kontributet e derdhura të çdo muaji;
 • Krijon databazat e vakansive per secilin departament/sektor.
 • Administron bazën e të dhënave të punonjësve fizikisht dhe elektronikisht sipas sistemit;
 • Dikton nevojat e personelit për t’u trajnuar, kualifikuar dhe zhvilluar profesionalisht, në të mirë të pozicionit të tyre të punës;
 • Përpilon “Programin e kualifikimit personal “për secilin nga punonjësit e shoqërisë;
 • Identifikon kurset profesionale lidhur me pozicionet e punës dhe siguron pjesëmarrjen e tyre, bazuar në buxhetin e përfituar;
 • Organizon punën në raste panaire, konferenca apo pjesmarrje të tjera për qëllime të rekrutimit të stafit
 • Eshte pergjegjese per ndjekjen e programit te internshipit ne kompani.

Kualifikimet

 • Të ketë përfunduar arsimin e lartë, në Shkencat Sociale dhe Shoqërore/shkencat Ekonomike etj.
 • Të ketë 2 vite eksperiencë pune në fushën e Burimeve Njerëzore.
 • Të ketë etikë në komunikim verbal dhe të shkruar.
 • Të ketë aftesi të mira organizuese dhe të punuarit në grup.

Shënime

Kandidatët e interesuar janë të lutur të dërgojnë aplikimin e tyre nëpërmjet adresës zyrtare të E-mailit:  hr@agikons.com, duke specifikuar në subjekt pozicionin për të cilin po aplikojnë.

Për çdo informoacion të mëtejshëm mund të kontaktojnë nëpërmjet nr tonë të kontaktit: 068 40 52 085 / 068 40 16 639 

*Agikons ofron një paketë të kënaqshme benefitesh.

Qëllimi i Pozicionit

Menaxher/e Shitjeje është një profesionist i cili ndjek transaksionet e pasurive të paluajtshme, duke bashkuar blerësit e interesuar për të blerë prona të ndërtuara nga kompania Agikons dhe duke vepruar si Përfaqësues i Kompanise në negociata.

Detyrat dhe Përgjegjësitë

 • Siguron informacionin e nevojshëm nga terreni për të përcaktuar planin mujor të shitjeve të projekteve të kompanisë.
 • Identifikon mundësitë e zhvillimit të biznesit, duke përcaktuar kërkesat e klientëve, masën e tregut, lëvizjet e konkurentëve, parashikimin e lëvizjeve konsumatore, specifikimet e produktit.
 • Përgatit dhe implementon planet e shitjeve për të arritur kuotat e zhvillimit të biznesit, si janë të përcaktuar nga kompania për projektet që mbulon.
 • Kontribon me informacion në lidhje me politikat e çmimit dhe oferta të ndryshme për produktet e projekteve në ngarkim.
 • Eshtë përgjegjës për organizimin dhe manaxhimin e proçesit të shitjes dhe ndjekjen e proçesit me departamentet e tjera kur është e nevojshme.
 • Eshte përgjegjës për identifikimin e klientëve potenciale dhe prezantimin e produkteve të projekteve në ngarkim.
 • Krijon oferta të personalizuara me klientët duke përshtatur nevojat e klientëve me llojin e produktit që kompania ofron.
 • Negocion dhe finalizon me klientin specifikimet e produktit, kushtet e transaksionit si dhe format e ndryshme të financimit.
 • Harton kontratat respektive, dhe ndjek proçesin e shitjes sipas proçedurave të përcaktuara.
 • Ndihmon dhe bashkëpunon me kolegët e Marketingut për implementimin e aktiviteteve të marketingut që lidhen me promovimin e produkteve të projekteve që mbulon apo klientëve të targetuar.
 • Sugjeron dhe ofron rekomandime për planet e promovimit të kompanisë dhe produkteve të projekteve në ngarkim kundrejt audiencës së interesuar.
 • Njeh në detaje një projekt të caktuar nga eprorët e tij dhe në varësi të njohurive merr edhe titullin Master Projekti.
 • Raporton me baza ditore tek eprori sipas proçedurës në fuqi.

Kualifikimet dhe Kërkesa

 • Të ketë përfunduar arsimin e lartë bachelor, preferohen degët e Fakultetit Ekonomik.
 • Të ketë mbi 3 vite eksperiencë pune në fusha të ngjashme.
 • Të njohë shumë mirë anglishten.
 • Të njohë shumë mirë programet bazë MO.
 • Të ketë eksperiencë në realizimin e strategjive marketing dhe publicitar.
 • Të jetë i/e besueshëm.
 • Të ketë aftësi të mira konkuruese dhe të jetë i aftë të punojë në grup.
 • Të ketë aftësi menaxhuese dhe vendimarrëse.

Shënime

Kandidatët e interesuar janë të lutur të dërgojnë aplikimin e tyre nëpërmjet adresës zyrtare të E-mailit:  hr@agikons.com, duke specifikuar në subjekt pozicionin për të cilin po aplikojnë.

Për çdo informoacion të mëtejshëm mund të kontaktojnë nëpërmjet nr tonë të kontaktit: 068 40 52 085 / 068 40 16 639 

*Agikons ofron një paketë të kënaqshme benefitesh.

POZICIONI I PUNËS: PËRGJEGJËS KONTABILITETI

 

Detyrat kryesore:

1) Likujditetet:

a. Kontabilizimi i veprimeve bankare

b. Kontrolle të kurseve dhe rakordimet me statement dhe llog 581/01

2) Pagat.

· Kontabilizimi i tyre si edhe shpërndarja sipas situacioneve të raportuara;

· Ndjekja dhe kontrolli i deklarimeve në skemën e tatimeve;

· Kontrolli i listë-prezencave dhe rakordimi me fuqinë punëtore të deklaruar;

· Përpilim i të gjithë dokumentacionit në rastet e punonjësve me raporte mjekësore (të pagueshme nga skema e sigurimeve shoqërore);

· Hartimi i listë-pagesave dhe ngarkimi në sistem e-filling;

· Nxerrja e urdhër-pagesave mujore për sigurimet shoqërore dhe dërgimi i saj për likujdim;

· Hartimi dhe raportimi periodik i formatit TIP mbi pagat tek Eksperti Kontabël dhe strukturave të tjera sipas kërkesës;

· Informacione periodik mbi listë-pagesat tek burimet njerëzore.

 

3) Magazinat: Kontrolli i artikujve.

· Daljet e materialeve të përdorura në cdo objekt dhe shpërndarja e tyre sipas qendrave të kostos (referencë analizës së daljeve të situacioneve mujore).

· Rakordimi i gjendjeve të artikujve analitik në fund të muajit me gjendjet reale në magazina.

 

4) Blerjet:

 

· Kontroll mbi regjistrimin e blerjeve në lidhje me ekstremitetet e faturave tatimore si cmim, sasi, NIPT, datë, nënshkrim, transportues etj.

· Regjistrim i faturave të blerjes në rastet kur është e nevojshme.

· Përpilimi i librit të blerjes dhe kontroll i tij. Deklarimi periodik i tij në sistemin tatimor e-filing.

 

5) Import – Export:

 

· Përpilimi i pasqyrave të mallrave të importit, nxjerrja e kostove për materialet e blera. Rregjistrimet kontabel të tyre;

· Përpilimi i pasqyrave të mallrave për export, kalkulimi i cmimit të shitjes. Prerja dhe regjistrimi kontabël i faturës së shitjes

· Hartimi dhe raportimi periodik i formatit TIP mbi IMP-EXP tek Eksperti Kontabël dhe strukturave të tjera sipas kërkesës.

6) Shitjet:

 

· Pas rakordimeve me Kostoisten, plotësohet tabela me të dhënat për situacionet për shitje.

· Prerja e faturave fizike dhe bashkëlidhja e situacioneve të hartuara nga inxh. Kostoist

· Kontabilizimi i tyre dhe shpërndarja sipas qendrave të kostos.

 

7) Analiza e pagushmërisë së TVSH-së dhe nxjerrje e informacionit të duhur mbi të.

 

· Për Blerjet e lëndëve të para, inventar, shërbime, nënkontraktorë, blerje AQT, parapagime;

· Për Shitjet e situacioneve sipas objekteve, mallrave, AQT, qerave me TVSH sipas rastit;

· Gjendjet e stokut të krijuar në lëndë të parë, mallra dhe karburant;

· Përpilim i pasqyrave mujore dhe progresive në lidhje me pagueshmërinë e tvsh.

 

8) Klientët:

 

· Hartimi i faturës së parapagimeve për arkëtimet e klientëve dhe kontabilizimi i saj;

· Hartimi i faturës së shitjes sipas kontratave të shitblerjes;

· Rakordimi i mujor i tyre dhe raportimi periodik i formatit TIP mbi Shitjet tek Eksperti Kontabël dhe strukturave të tjera sipas kërkesës.

 

9) Furnitorët:

 

· Rakordimi periodik i furnitorëve mbi kartelat kontabël.

· Analizat mbi gjendjen e furnitorëve real – fiskal

· Dhënie informacion mbi gjëndjen fiskale të furnitoreve (per menaxheret)

 

10) Dhënie Informacioni strukturave të ndryshme të brendshme dhe të jashtme.

11) Hartimi, rakordimi, analiza dhe raportimi i dokumentacionit fiskal tek Eksperti Kontabël dhe struktura të tjera të interesuara për përpilimin e pasqyrave financiare 3-mujore, 6-mujore, 9-mujore dhe vjetor.

12) Hartimi, rakordimi, analiza dhe raportimi i dokumentacionit fiskal tek Eksperti Kontabël dhe struktura të tjera të interesuara për kontrolle të ndryshme të institucioneve financiare.

 

Kriteret e Kandidatit:

· Diplomë Universitare, në degën Financë- Kontabilitet;

· Të ketë eksperiencë jo më pak se 5- vjeçare pune, në këtë fushë.

· Të njohë mirë programin Alpha Web në nivelin e kontabilistit si dhe të përdorë programet bazë Office, etj.

· Të ketë njohuri shumë të mira rreth dokumentacioneve financiare.

· Saktësi dhe produktivitet, aftësi për të përmbushur afatet;

· Aftësi shumë të mira komunikimi, etikë profesionale dhe aftësi për të punuar në grup;

· Të kenë njohuri të mira të gjuhës Angleze, njohja e një gjuhë tjetër përbëjn avantazh;

· Të kenë frymë pozitive në punë në çdo kohë;

· Fleksibilitet me orarin e punës.

Shënime

Kandidatët e interesuar janë të lutur të dërgojnë aplikimin e tyre nëpërmjet adresës zyrtare të E-mailit: hr@agikons.com, duke specifikuar në subjekt pozicionin për të cilin po aplikojnë.

Për çdo informoacion të mëtejshëm mund të kontaktojnë nëpërmjet nr tonë të kontaktit: +35568 405 2085 / +35568 401 6639

*Agikons ofron një paketë të kënaqshme benefitesh.

Qellimi i Pozicionit

Projekton, dizenjon dhe mbikëqyr projektet e jashtme dhe të brendshme arkitektonike duke ofuar zgjidhje praktike dhe estetike.

Detyrat dhe Përgjegjësitë

 • Arkitekti duhet të hartojë projekte të ndryshme dhe të bëjë integrimin e projektit arkitektonik me projektet konstruktiv, hidrosanitar dhe elektrik. 
 • Duhet  të plotësojë projektin me detaje, rifinitura, plotësime të ndryshme sipas rastit,  dhe do të ndjekë zbatimin duke supervizionuar dhe kujdesur per zbatimin korrekt të projekteve dhe preventivave. 
 • Të asistojë në paraqitjen grafike të projekteve. 
 • Detyra te tjera siç nevojiten/kërkohen.

Edukimi

Diplomë në Arkitekturë

Eksperienca

Të preferueshme eksperienca mbi 4 vite.

Njohuritë dhe Aftësitë

 • Njohuri shumë të mira programin AutoCad dhe ndonje nga programet e renderimit.
 • Aftesi te shkelqyera komunikuese.
 • Aftesi për të punuar me rendiment të lartë.
 • Aftësi shumë të mira ndërpersonale.
 • Njohuri të mira në gjuhën angleze.

Shënime

Të gjithë personat e interesuar të kontaktojnë në numrin e telefonit 068 40 52 085
email: hr@agikons.com
Adresa: Blloku Rezidencial “Kodra e Diellit”, Selite, mbi Kopshtin Botanik.

Përshkrimi

Kompania Agikons, lider në ndërtimim dhe zhvillimin e rezidencave, shpall pozicionin vakant “Topograf”.

Të interesuarit janë të lutur të dërgojnë cv-në e tyre në hr@agikons.com , duke shënuar edhe pozicionin për të cilin aplikoni.

 

Detyra dhe pergjegjesi

 • Të ketë aftësi të mira organizative, të di të koordinojë punën, dhe të jetë fleksibël.
 • Të ketë njohuri shumë të mira praktike në zbatimin e punimeve topo-gjeodezive.
 • Të ketë aftësi në pikëtimet dhe matjet topografike të punimeve dhe ia dorëzon të dokumentuara Inxhinierit të zbatimit/ përgjegjësit të sektorit inxhinerik/menaxherit të projektit.
 • Të ketë aftësi në rilevime topografike dhe të përgatisë vizatimet përkatëse për matjet e realizuara.
 • Të jetë praktik dhe i disponueshëm duke lëvizur nëpër kantieret përkatës.
 • Të verifikojë saktësinë e të dhënave të survejuara, duke përfshirë matjet dhe llogaritjet gjatë survejimit.
 • Raporton dhe përgatit dokumentacionin përkatës për çdo punë të kryer.

Kerkesa dhe Kualifikime

• Studimet e larta në Fakultetin e Inxhinierisë në degën Gjeodezi.

• Mbi 3 vite experiencë pune si Inxhinier Topograf.

• Njohuri shumë të mira të paketës bazë Microsoft Office si dhe të AutoCad, Civil 3d, Gis etj.

• Të ketë experiencë në përdorimin e instrumentave profesional Total-Station, Gps.

• Të ketë aftësi të mira analitike.

Shënime

Kandidatët e interesuar janë të lutur të dërgojnë aplikimin e tyre nëpërmjet adresës zyrtare të E-mailit: hr@agikons.com, duke specifikuar në subjekt pozicionin për të cilin po aplikojnë.

Për çdo informoacion të mëtejshëm mund të kontaktojnë nëpërmjet nr tonë të kontaktit: 068 40 52 085 / 068 40 16 639

*Agikons ofron një paketë të kënaqshme benefitesh.

Përshkrimi

AGIKONS Sh.p.k., një nga kompanitë lider në fushën e ndërtimit, e angazhuar për përsosmëri dhe cilësi të lartë,në kuadër të zvillimit të saj fton individë të kualifikuar të bashkohen në departamentit Teknik në pozicionin: Inxhinier/e Ndërtimi

Inxhinieri i Ndërtimit do të duhet të ofrojë suportin teknik gjatë të gjithë fazave të ndërtimit, në përputhje me projektin, preventivin dhe specifikimet teknike, për të ruajtur standardet dhe lehtesuar çertifikimin e punimeve deri në fazën e dorëzimit të objektit.

Detyrat

 • Garanton ekzistencën dhe marrjen e të gjithë informacionit të nevojshëm për zbatimin e projektit sipas kontratave të sipërmarrjes.
 • Shqyrton dhe interpreton vizatimet dhe specifikimet e projektit për të siguruar ekzekutimin teknik të punës.
 • Bashkëpunon me Ekipin për përgatitjen e dokumentacionit Tekniko–Ligjor & Tekniko–Financiar të objektit deri në dorëzimin përfundimtar të tij.
 • Kryen një numër të madh të detyrave inxhinierike në terren që përfshijnë monitorimin, vlerësimin teknik të punës në progres dhe zgjidhjen e çështjeve të konstruksionit në terren.
 • Siguron që të gjitha punët brenda fushëveprimit të përgjegjësisë së tij, të instalohen në përputhje me standardet e cilësisë.
 • Kryen testime dhe inspektime të herë pas hershme brënda procedurave të miratuara.
 • Siguron që personeli i grupit të caktuar të angazhohet në praktika të sigurta pune në përputhje me procedurat e sigurisës specifike të vendit dhe standardet e industrisë.
 • Monitoron oraret e ndërtimit dhe ndihmon në vlerësimin e progresit.
 • Mirëmban një regjistër të përditshëm për regjistrimin e fazave të ndërtimit, si dhe të dhëna inxhinierike për raportet e projektit.
 • Harton preventiva, situacione mujore, libreza masash, kohëshënues etj.
 • Ofron zgjidhje për problemet e inxhinierisë teknike dhe koordinon zbatimin e zgjidhjeve.
 • Raporton tek Kryeinxhinieri.

Kualifikimet

 • Diplomë në Fakultetin e Inxhinierisë së Ndërtimit.
 • Të ketë eksperiencë të mëparshme pune minimalisht 3 vite.
 • Të zotërojë mirë programin AUTOCAD, e si dhe të ketë njohuri të Paketës Office.
 • Të ketë aftësi shumë të mira komunikuese dhe manaxheriale.
 • Të ketë njohuri shumë të mira në leximin dhe zbatimin e projekteve.

Shënime

Të gjithë personat e interesuar të kontaktojnë në numrin e telefonit 068 40 52 085
email: hr@agikons.com
Adresa: Blloku Rezidencial “Kodra e Diellit”, Selite, mbi Kopshtin Botanik.

Qëllimi i pozicionit

Inxhinieri Supervizimit do të duhet të marrë përsipër përgjegjësinë për përgatitjen e dokumentacionit Tekniko–Ligjor të objekteve deri në dorëzimin përfundimtar të tyre.

Detyrat dhe Përgjegjësite kryesore

 • Harton dokumentacionin e fillimit dhe përfundimit të objekteve sipas proçedurave dhe në përputhje me afatet kohore.
 • Bashkëpunon me Ekipin për përgatitjen e dokumentacionit Tekniko–Ligjor për secilin objekt, duke përfshirë që nga dokumentacioni ditor deri në finalizimin me libreza dhe situacione të volumeve të kryera.
 • Kontrollon Inxhinierët e Zbatimit që të realizojnë pasqyrimin e punimeve konform legjislacionit dhe kontratave të nënshkruara.
 • Sigurohet që situacionet të ndjekin proçedurën e miratimit tek autoriteti përkatëse.
 • Përfaqëson kompaninë në Institucionet përkatëse për dorëzimin dhe plotësimin e dokumentacionit teknik dhe ligjor.
 • Bashkëpunon me departamentet e kompanisë për problematikat e hasura gjatë proçeseve të punës.
 • Çdo detyrë tjetër të diktuar nga nevojat e punës apo ngarkuar nga Punëdhënësi.

Kualifikimet dhe Aftësitë 

 • Të ketë përfunduar studimet në Fakultetin e Inxhinierisë së Ndërtimit.
 • Përvojë pune mbi 5 vjet në profesion.
 • Preferohen kandidatë me eksperiencë të ngjashme në këtë sektor.
 • Të zotërojë mirë ”Paketën Office” dhe ”Autocad”.
 • Të ketë njohuri të mira të gjuhës Angleze.
 • Të ketë njohuri të mira të legjislacionit në fushën e ndërtimit.
 • Të ketë aftësi shumë të mira komunikuese dhe organizuese.
 • Të ketë njohuri shumë të mira në leximin dhe zbatimin e projekteve.

Shënime

Të gjithë personat e interesuar të kontaktojnë në numrin e telefonit 068 40 52 085
email: hr@agikons.com
Adresa: Blloku Rezidencial “Kodra e Diellit”, Selite, mbi Kopshtin Botanik.

Klikoni për të kontaktuar me HR

ose dërgoni email në hr@agikons.com

Stafi ynë

Në Agikons, ne e pranojmë që punonjësit tanë janë çelësi i suksesit tonë dhe asgjë nuk mund të arrihet pa angazhimin e tyre. Politikat tona të punësimit janë në përputhje me ligjet dhe praktikat e tregut.
Menaxherët tanë kanë përgjegjësinë kryesore për ndërtimin dhe mirëmbajtjen e një ambienti ku punonjësit kanë përkushtim maksimal ndaj punës dhe detyrave të tyre dhe japin më të mirën e tyre për të siguruar suksesin e kompanisë sonë. Ata kujdesen dhe zhvillojnë udhëheqësit e së nesërmes.

Motoja jonë: TALENTET e të sotshmes NDËRTOJNË të nesërmen

AGIKONS SH.P.K është një ndër kompanitë kryesore që tërheq profesionistë të sapodiplomuar në fusha të tilla si financa, inxhinieria, arkitektura dhe drejtësia dhe u siguron atyre mundësinë për të përmirësuar si në profilin e tyre profesional ashtu edhe personal. Vëzhgoni hapësirën tonë në LinkedIn për vendet e lira të punës.
Suksesi afatgjatë i kompanisë lidhet me kapacitetin e saj për të tërhequr, mbajtur dhe zhvilluar punonjës të aftë për të siguruar rritje të vazhdueshme dhe të qëndrueshme. Politika e AGIKONS SH.P.K është që të punësojë punonjës me aftësi individuale dhe aftësi profesionale që u mundësojnë atyre të zhvillojnë një marrëdhënie afatgjatë me Kompaninë. Ne besojmë se është thelbësore të ndërtojmë një marrëdhënie të bazuar në besim dhe respekt të ndërsjellë me të gjithë punonjësit tanë. Prandaj, vëmendje e veçantë i kushtohet për të siguruar një përputhje të fortë midis vlerave të një kandidati dhe kulturës së kompanisë.